Nawigacja

Koncepcja pracy szkoły Statut Program wychowawczo - profilaktyczny

 

KONCEPCJA_PRACY_SZKOLY.pptx

Spis treści

I.

Źródła wiedzy o Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudziczce …………

2

II.

Charakterystyka Zespołu ………………………………………………………….

2

III.

Cele strategiczne  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce ……..

3

IV.

Model absolwenta Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce …….

4

V.

Plan działań Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce.                                             Plany operacyjne ……………………………………………………………………..

 

 

OBSZAR I: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

 

 

 

Cel 1.

Opracowanie, wprowadzenie i modyfikowanie koncepcji pracy ...

 

 

 

Cel 2.

Wdrożenie/uaktualnienie w szkole systemu zarządzania jakością………………………………………………………................

 

 

 

Cel 3.

Wzmacnianie odpowiedzialności pracowników szkoły za podejmowane działania, w tym wyniki nauczania poprzez merytoryczny nadzór pedagogiczny…………………………………

 

 

 

Cel 4.

 Stworzenie w szkole klimatu i warunków do pracy zespołowej……………………………………………………………....

 

 

 

Cel 5.

Zbudowanie strategii współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym………………………………………………………………….

 

 

 

Cel 6.

Wypracowanie systemu działań promocyjnych, zapewniających pozytywny obraz Zespołu……………………………………………..

 

 

 

Cel 7.

Stworzenie systemu doskonalenia kadry pedagogicznej………….

 

 

 

Cel 8.

Opracowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli zarządczej………………………………………………………………………

 

 

 

Cel 9.

Udział w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków europejskich oraz organizacji działających na rzecz dzieci……….

 

 

 

Cel 10.

Wzbogacanie bazy szkoły w celu podnoszenia jakości pracy……

 

 

OBSZAR II: NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ. ORGANIZACJA PROCESU

                  DYDAKTYCZNEGO ……………………………………………………………….

 

 

 

Cel 1.

Dostosowywanie oferty edukacyjnej do możliwości psychofizycznych dzieci………………………………………………………………

 

 

 

Cel 2.

Uwzględnianie w pracy dydaktycznej wniosków wynikających  z analizy wyników pomiaru dydaktycznego oraz sprawdzianu szóstoklasisty……………………………………………………………

 

 

 

Cel 3.

Kształtowanie kompetencji cenionych na rynku pracy……………..

 

 

 

Cel 4.

Wykorzystywanie różnorodnych metod i form organizacyjnych                    w procesie dydaktycznym……………………………………………..

 

 

 

Cel 5.

Zachęcanie nauczycieli do wprowadzania programów autorskich                i innowacji pedagogicznych w zakresie nauczania i organizacji zajęć……………………………………………………………………...

 

 

OBSZAR III : OPIEKA I WYCHOWANIE ……………………………………………………..

 

 

 

Cel 1.

Prowadzenie działań służących respektowaniu przez dzieci norm społecznych……………………………………………………………..

 

 

 

Cel 2.

Zachęcanie dzieci do aktywności …………………………………….

 

 

 

Cel 3.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania, opieki, nauki i pracy……………………………………………….

 

 

 

Cel 4. 

Organizacja pracy świetlicy i stołówki szkolnej……………………..

 

 

 

Cel 5.

Rozbudowa form promowania, nagradzania i wyróżniania uczniów…………………………………………………………………..

 

 

I. Źródła wiedzy o Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rudziczce:

 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznej.
 2. Strona internetowa szkoły: http://sprudziczka.edupage.org/.
 3. Artykuły zamieszczane w prasie lokalnej.
 4. Rozmowy z absolwentami.
 5. Rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami  i osobami z otoczenia szkoły.

 

II. Charakterystyka Zespołu

 

W skład Zespoły Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce wchod zą: Publiczna Szkoła Podstawowa oraz położone obok budynku szkolnego Przedszkole w Rudziczce wraz z oddziałami zamiejscowymi w Czyżowicach                      i Mieszkowicach.

Placówka jest szkołą wiejską, położoną w powiecie prudnickim obok ruchliwej drogi krajowej 41 łączącej miasta Nysa i Prudnik. Obwód szkolny obejmuje sołectwa: Rudziczka, Mieszkowice, Piorunkowice.

Atutem tej placówki jest duże podwórko z zagospodarowanym terenem zieleni i trawiaste, wielofunkcyjne boisko szkolne pozostawione do dyspozycji dzieci w czasie przerw międzylekcyjnych i plac zabaw.

Budynek szkoły został niedawno poddany termomodernizacji. Odnowiono także sale i korytarze.

Do realizacji zadań dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczych szkoła posiada: 7 sal lekcyjnych, salę zabaw, salę komputerową, bibliotekę,  salę do gimnastyki korekcyjnej, salkę gimnastyczną, świetlicę, szatnię, kuchnię, stołówkę, gabinet pedagoga i pielęgniarki szkolnej, plac zabaw przy przedszkolu, boisko trawiaste   do piłki nożnej oraz boisko do piłki koszykowej i siatkówki.

Wszystkie sale  lekcyjne są duże, jasne i przestronne.

Szkoła posiada dwie tablice interaktywne i projektor multimedialny.

W roku 2013/2014 do szkoły uczęszcza 83 uczniów. Do przedszkola w Rudziczce - 39, do oddziału zamiejscowego w Czyżowicach - 12 , do oddziału zamiejscowego w Mieszkowicach -   15. 50 uczniów i 4 przedszkolaków dojeżdża do Zespołu, co ma znaczący wpływ na organizację zajęć pozalekcyjnych.

W szkole zatrudnionych jest 14 nauczycieli, 7 pracowników obsługi i administracji. W przedszkolu w Czyżowicach – 3 pracowników pedagogicznych i jeden pracownik obsługi, w przedszkolu w Mieszkowicach - 3 pracowników pedagogicznych  i jeden pracownik obsługi i w przedszkolu w Rudziczce – 5 pracowników pedagogicznych.

Kadra pedagogiczna posiada kwalifikacje do nauczania poszczególnych edukacji. W szkole zatrudnionych jest sześciu nauczycieli dyplomowanych, czterech mianowanych i jeden nauczyciel kontraktowy , w przedszkolu – dwóch nauczycieli dyplomowanych i dwóch nauczycieli mianowanych.

Uczniowie w większości pochodzą z rodzin niezamożnych. Poziom bezrobocia w miejscowościach leżących w obwodzie szkoły jest wysoki. W związku z tym wielu rodziców szuka pracy za granicą. Problem euro sieroctwa dotyka 29 dzieci szkolnych i 12 przedszkolnych (jeden rodzic).

Szkoła podejmuje wiele działań edukacyjnych służących rozwojowi wiedzy   i umiejętności uczniów. Promuje ich sukcesy w środowisku szkolnym i lokalnym, wierząc w uzyskiwanie przez uczniów lepszych wyników. Uczniowie znają, akceptują  i przestrzegają ustalone zasady zachowania oraz normy społeczne zgodnie z oczekiwaniami pracowników szkoły i środowiska lokalnego.

Szkoła jest postrzegana przez swoich pracowników, rodziców i środowisko lokalne jako placówka bezpieczna, dbająca o potrzeby uczniów. Wdraża w tym celu szereg działań wychowawczych i profilaktycznych zasługujących na kontynuację.

 

III. Cele strategiczne Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce

 

Obszar I: Zarządzanie Zespołem Szkolno – Przedszkolnym

 1. Opracowanie, wprowadzenie i modyfikowanie koncepcji pracy.
 2. Wdrożenie systemu zarządzania jakością.
 3. Wzmacnianie odpowiedzialności pracowników Zespołu za podejmowane działania,  w tym wyniki nauczania poprzez merytoryczny nadzór pedagogiczny.
 4. Stworzenie w szkole klimatu i warunków do pracy zespołowej.
 5. Zbudowanie strategii współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 6. Wypracowanie systemu działań promocyjnych, zapewniających pozytywny obraz szkoły.
 7. Stworzenie systemu doskonalenia kadry pedagogicznej.
 8. Opracowanie i wdrożenie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli zarządczej.
 9.  Udział w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków europejskich.
 10. Wzbogacanie  bazy szkoły w celu podnoszenia jakości pracy.

 

Obszar II: Nauczanie i uczenie się. Organizacja procesu dydaktycznego

 

 1.  Dostosowywanie oferty edukacyjnej do możliwości psychofizycznych dzieci.
 2. Uwzględnianie w pracy dydaktycznej wniosków wynikających z analizy wyników pomiaru dydaktycznego oraz sprawdzianu szóstoklasisty.
 3. Kształtowanie kompetencji cenionych na rynku pracy.
 4. Wykorzystywanie różnorodnych metod i form organizacyjnych w procesie dydaktycznym.
 5. Zachęcanie nauczycieli do wprowadzania programów autorskich i innowacji pedagogicznych                             w zakresie nauczania i organizacji zajęć.

 

Obszar III: Opieka i wychowanie

 1. Prowadzenie działań służących respektowaniu przez dzieci norm społecznych.
 2. Zachęcanie dzieci do aktywności.
 3. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania, opieki, nauki  i pracy.
 4. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
 5. Organizacja pracy świetlicy i stołówki szkolnej.
 6. Rozbudowa form promowania, nagradzania i wyróżniania uczniów.
 7. Zapewnianie rodzicom uczestnictwa w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego i profilaktyki – zachęcanie rodziców do prowadzenia wybranych zajęć, uczestnictwa w debatach, rozstrzyganiu sporów, postępowaniach mediacyjnych.
 8. Realizacja programów profilaktycznych.
 9. Wykorzystywanie w pracy wychowawczej tradycji szkoły i otoczenia społecznego.
 10. Prowadzenie edukacji patriotycznej, regionalnej i wykorzystywanie lokalnej tradycji, obyczajów              w autorskich programach w wybranych edukacjach.

 

IV. Wizja i misja szkoły

Celem naszego Zespołu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uczenie samodzielności, współpracy i odpowiedzialności.

W atmosferze zaufania i bezpieczeństwa dziecko będzie mogło stać się osobą kreatywną, tolerancyjną i otwartą na potrzeby innych.

Działamy po to, żeby:

 • Nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie rozwijającym            się świecie XXI wieku.
 • Rodzice darzyli nas zaufaniem.
 • Pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy.
 • Szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.
 • Chcemy zapewnić naszym uczniom wysoką jakość  nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, profesjonalizm, bogatą ofertę zajęć pozaszkolnych, bezpieczeństwo, dobrą organizację pracy.

 

V.  Model absolwenta Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce

 

Przedszkolak:

 • posiada:
  - zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób;
  - wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia;
  - podstawową wiedzę o świecie;
 • umie:
  - cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;
 • rozumie, zna:
  - prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi;
  - zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;
  - zasady kultury współżycia, postępowania;
  - kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;
  - potrzebę szanowania przyrody i środowiska.
 • nie obawia się:
  - występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole;
  - chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami;
  - wykazywać  działaniu;
  - wyrażania swoich uczuć.

Uczeń:

 • jest aktywny:

- posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości;

  - wykazuje się samodzielnością w myśleniu;

 • jest ciekawy świata

– stara się poszerzać swoje wiadomości, korzystając z różnych źródeł  informacji;

 -  potrafi,  lubi i  chce się uczyć;

 -  jest wrażliwy na piękno przyrody;

 • jest odpowiedzialny

 -umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje;

 -   umie rozwiązywać problemy;

  - cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki;

 - zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować;

 - umie dokonać samooceny;

 • jest otwarty

- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami;

- umie współdziałać w grupie;

- prezentuje swój punkt widzenia;

- jest dobrym organizatorem;

 • jest optymistą

- jest pogodny;

- pozytywnie patrzy na świat;

- wierzy w siebie;

- umie odróżnić dobro od zła;

 • jest prawy   

- cechuje go uczciwość i prawdomówność;

- zna normy społeczne i je respektuje;

- zna symbole narodowe i wie, jak się wobec nich zachować;

 

V. Plan działań Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce

PLANY OPERACYJNE

OBSZAR I: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

Cel 1. Opracowanie, wprowadzenie i modyfikowanie koncepcji pracy.

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Opracowanie Koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudziczce.

IX 2013

Nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni - przedstawiciele

Społeczność zespołu wspólnie  opracowała koncepcję pracy.

2.

Zapoznanie wszystkich podmiotów szkoły z koncepcją pracy.

X 2013

Dyrektor szkoły

Koncepcja jest znana wszystkim podmiotom Zespołu.

3.

Realizacja zadań wynikających z koncepcji.

2013 - 2018

Nauczyciele          i pracownicy niepedagogiczni

Zrealizowanie konkretnego działania.

4.

Analizowanie i modyfikowanie koncepcji.

Analizowanie – raz  w półroczu

Modyfikowanie –     w miarę potrzeby

Zespół zadaniowy

Koncepcja jest „żywym” dokumentem, zmienia się.

5.

Dokumentowanie działań wynikających z koncepcji pracy.

na bieżąco

Osoba odpowiedzialna  za realizację  danego zadania

Prowadzona jest kronika, wizualizacja życia Zespołu, na bieżąco uaktualniana jest strona internetowa.

 

 

 

 

 

Cel 2. Wdrożenie/uaktualnienie w szkole systemu zarządzania jakością.

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Wdrożenie/uaktualnienie wzorów myślenia, dzięki którym członkowie społeczności szkolno – przedszkolnej otrzymają kryteria oceny rozmaitych zjawisk i sytuacji (identyfikacja        z miejscem nauki, pracy, utożsamianie się ze szkołą i przedszkolem, odpowiedzialność każdego za działanie).

XII 2013

Dyrektor

Społeczność Zespołu traktuje zespół jako swój drugi dom. Jest odpowiedzialna za realizację zadań.

2.

Wskazywanie wzorów zachowań, dostarczających właściwych form reagowania na zjawiska i sytuacje – procedury postępowań.

2013

Zespoły zadaniowe

Poprawa kultury bycia, zachowań. Poprawność reakcji, właściwa ocena zachowań własnych              i innych.

3.

Wypracowanie/uaktualnienie kryteriów oceny zachowań i rezultatów np. szczegółowe kryteria oceny nauczyciela, pracownika samorządowego, oceny zachowania ucznia.

2014

Dyrektor szkoły, Zespół wychowawczy

Występuje samoocena, mobilizacja pracowników do osiągania sukcesów. Zachowanie właściwych relacji interpersonalnych.

4.

Wypracowanie/uaktualnienie strategii pożądanych działań, zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i sytuacjach, gdy cele są pomyślnie realizowane i pojawi się szansa na zintensyfikowanie osiągnięć.

2014

Zespoły zadaniowe

Zachowania w sytuacjach kryzysowych są poprawne, racjonalne  i zgodne              z prawem.

5.

Wdrożenie/przypomnienie zasad adekwatnej komunikacji zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej oraz    z otoczeniem zewnętrznym.

2013

Dyrektor szkoły

Pracownicy i nauczyciele znają i komunikują się z zachowaniem określonych kanałów komunikacji.

6.

Wypracowanie/przypomnienie zasad rozwiązywania problemów poprzez właściwą diagnozę, poszukiwanie sposobów ich rozwiązywania, podejmowania decyzji, korygowania rozwiązań i oceniania ich efektywności oraz wprowadzanie koniecznych modyfikacji.

2013

Dyrektor szkoły, Zespoły nauczycielskie, Zespół mediacyjny

Każdy problem znajduje rozwiązanie w szkole.

 

                                                                     

Cel 3: Wzmacnianie odpowiedzialności pracowników szkoły za podejmowane działania, w tym wyniki nauczania poprzez merytoryczny nadzór pedagogiczny.

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Zapoznawanie Rady Pedagogicznej            z Planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

Do 15 września każdego roku

Dyrektor szkoły

Nauczyciele znają cele           i zadania nadzoru na dany rok szkolny.

2.

Wypracowanie regulaminów, procedur, kart (arkuszy) kontroli, związanych z nadzorem pedagogicznym, m.in.:

 1. Regulaminu nadzoru pedagogicznego,
 2. Regulaminu kontroli,
 3. Regulaminu prowadzenia ewaluacji,
 4. Procedury ewaluacji,
 5. Procedury prowadzenia obserwacji diagnozującej,
 6. Procedury prowadzenia obserwacji zajęć nauczyciela.

2013

Dyrektor, zespoły zadaniowe

Nauczyciele znają i stosują regulaminy, procedury              i wykorzystują je              w doskonaleniu własnej pracy  i pracy Zespołu.

3.

Prowadzenie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem (ewaluacji, kontroli, monitoringu i wspomagania).

Zgodnie z planem  i harmonogramami

Dyrektor szkoły,       zespół d.s. ewaluacji wewnętrznej, lider WDN, przewodniczący zespołów

Nadzór przebiega sprawnie, zgodnie              z harmonogramem. Nauczyciele ewaluują różne obszary życia Zespołu  i własnej pracy.

4.

Sprawozdania ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego – formułowanie wniosków i zaleceń.

Dwa razy do roku – pierwszy raz - po zakończeniu pierwszego półrocza, drugi raz - do 30 sierpnia

Dyrektor szkoły,

Przewodniczący zespołu d.s. ewaluacji wewnętrznej

Nauczyciele znają wyniki nadzoru   i wynikające z niego wnioski i zalecenia oraz wdrażają je w celu podnoszenia jakości własnej pracy i pracy Zespołu.

5,

Wybór podręczników i programów nauczania zawierających całość podstawy programowej – zgodnie z Procedurą wyboru podręczników i Procedurą wyboru programów nauczania.

Do 15 czerwca na następny rok szkolny

Nauczyciele, dyrektor szkoły

Nauczyciele świadomie wybierają podręczniki. Świadomie wybierają programy nauczania, piszą własne lub modyfikują już istniejące zgodnie                z potrzebami szkoły.

Nauczyciele potrafią ocenić podręczniki i programy oraz dostosować je do warunków szkoły i możliwości uczniów. Realizowane programu obejmują całość podstawy programowej. Nauczyciele widzą potrzebę zmiany lub modyfikacji programu nauczania i dostosowanie ich do możliwości dzieci.

6.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej poprzez wprowadzenie Kart monitorowania podstawy programowej, analizę treści tematów lekcji,  analizę zeszytów uczniowskich, analizę liczby odbytych zajęć, obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli, analizę nieobecności nauczycieli            i przydzielonych zastępstw. Wypracowanie Procedury monitorowania podstawy programowej.

na bieżąco

Nauczyciele, dyrektor szkoły

Nauczyciele na bieżąco realizują podstawę programową, reagują                  na ewentualne zakłócenia – postępują zgodnie   z wypracowaną  procedurą.

 

 

    Cel 4. Stworzenie w szkole klimatu i warunków do pracy zespołowej.

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Przedstawianie Radzie Pedagogicznej przepisów prawa oświatowego, które nakazują kolegialność podejmowania działań, decyzji.

Na pierwszych zebraniach, w każdym roku szkolnym

Dyrektor

Nauczyciele rozumieją konieczność wypracowania wspólnego stanowiska, decyzji, znają procedury ich podejmowania i są świadomi odpowiedzialności za nie. 

2.

Powoływanie zespołów nauczycielskich oraz opracowanie procedur regulujących ich pracę.

Na pierwszych zebraniach, w każdym roku szkolnym

Dyrektor i osoby na stanowiskach kierowniczych

Nauczyciele chętnie pracują w zespołach – zgodnie z Procedurą powoływania i zakresów działania zespołów nauczycielskich. Każdy zespól opracowuje plan pracy na rok szkolny. Wyniki pracy poszczególnych zespołów przedstawiane są całej radzie pedagogicznej.

Spotkania zespołów są protokołowane.

3.

Organizowanie raz na kwartał zebrań dyrektora                         z przewodniczącymi zespołów celem omówienia stopnia realizacji planów pracy, modyfikacji i korelacji działań, potrzeb organizacyjnych.

Raz na kwartał każdego roku szkolnego

Dyrektor szkoły, przewodniczący zespołów

Zadania są zrealizowane. Nie ma zakłóceń organizacyjnych w pracy szkoły. Działania nie są anonimowe. Cel działań jest czytelny dla każdego nauczyciela i ucznia.

4.

Zasięganie opinii przewodniczącego zespołu o pracy nauczyciela będącego jego członkiem podczas dokonywania oceny pracy.

W miarę potrzeb

Dyrektor szkoły, przewodniczący zespołów

Oceniani nauczyciele mają poczucie zachowania obiektywizmu przy ocenianiu.  Działania nauczyciela  w pracach zespołu  są zauważane      i doceniane.

5.

Przeprowadzanie co najmniej dwóch zajęć otwartych             w roku w ramach samokształcenia członków zespołów.

Wg planów pracy

Przewodniczący      zespołów

Rozwój zawodowy nauczycieli, stosowanie nabytych umiejętności             w praktyce.

6.

Promowanie osiągnięć poszczególnych nauczycieli , zespołów w formie publikacji, wydawnictw, prezentacji na radach pedagogicznych.

Po każdym semestrze

Dyrektor szkoły,

Zaspokojenie potrzeby uznania, wzbudzanie szacunku dla pracy.

 

 

Cel 5. Zbudowanie strategii współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Współtworzenie przez rodziców Koncepcji pracy Zespołu, Programu wychowawczego szkoły, Programu profilaktyki.

Wypracowanie Procedury uchwalania programu wychowawczego i Programu profilaktyki.

Do 30 września każdego roku

Zespoły zadaniowe

Rodzice chętnie współtworzą dokumenty szkoły, czują się odpowiedzialni za współrealizację zaproponowanych działań.

2.

Współpraca z Radą Rodziców działającą wg przyjętego Regulaminu Rady Rodziców.

Cały czas

Dyrektor

Rodzice chętnie kandydują do RR, aktywnie pracują na rzecz szkoły.

3.

Uzgadnianie Planów pracy wszystkich organów szkoły.

Do 30 września

Dyrektor, przewodniczący RR, przewodniczący SU

Plany pracy wszystkich organów szkoły są skorelowane.

4.

Prowadzenie polityki „otwartych drzwi”.

Cały czas

Dyrektor szkoły,       wychowawcy klas

Dyrektor szkoły jest dostępny dla rodziców nie tylko podczas dyżuru dyrektorskiego, ale również – w miarę możliwości – przez cały czas pobytu w szkole. Wychowawcy klas pełnią dyżury dla rodziców raz   w tygodniu  w wyznaczonych godzinach.

5.

Włączanie rodziców  w organizację imprez i uroczystości szkolnych. Integracja środowiska.

W miarę potrzeb

Wychowawcy klas

Rodzice są aktywni, chętnie pracują na rzecz klasy i szkoły, chętnie integrują się ze sobą.

6.

Zainicjowanie powstania stowarzyszenia przyjaciół szkoły.

2015

Dyrektor

Założenie i rejestracja stowarzyszenia.

7.

Wykorzystywanie potencjału rodziców do prowadzenia różnego typu zajęć z uczniami.

Cały czas

Wychowawcy klas

Rodzice chętnie prowadzą zajęcia.

8.

Organizowanie spotkań z rodzicami, indywidualnych konsultacji, zajęć otwartych.

Zgodnie                  z harmonogramem

Wychowawcy klas, nauczyciele, dyrektor

Wysoka frekwencja rodziców.

9.

Pedagogizacja rodziców.

Zgodnie                  z harmonogramem

Wychowawcy klas, zaproszeni goście

Rodzice doskonalą swoje umiejętności wychowawcze.

10.

Kontynuowanie współpracy z: Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Prudnickim Ośrodkiem Kultury, Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną, Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Ziemi Prudnickiej, Nadleśnictwem Prudnik, Zarządem Parku Krajobrazowego Gór Opawskich, PTTK – realizowanie programów, udział w konkursach, wycieczkach, wystawach         i przeglądach.

Zgodnie                  z harmonogramem

Nauczyciele, pedagog

Dzieci czują się bezpiecznie, znają czyhające na nich zagrożenia, szanują przyrodę, przejawiają postawy proekologiczne, znają historię i tradycje swych miejscowości, swego regionu i kraju, prezentują postawy prozdrowotne, prezentują    i rozwijają  swoje talenty      i pasje, chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy  i regionu.

11.

Kontynuowanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem Rejonowym – Wydziałem Nieletnich, kuratorami sądowymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W miarę potrzeb

Wychowawcy klas, pedagog

Udzielenie właściwej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pomoc uczniom w trudnych sytuacjach, wdrożenie procedury „Niebieskiej karty”. Uczniowie i rodzice wiedzą, gdzie szukać pomocy.

12.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci, np. Fundacją Dzieci Niczyje, Fundacja Orange, UNICEF – realizacja programów profilaktycznych.

 

Wychowawcy klas, pedagog

Uczniowie zdaja sobie sprawę  z zagrożeń wynikających  z korzystania  z Internetu, spotkań z obcymi itp.

13.

Nawiązanie współpracy z PG nr 1 oraz I LO w zakresie nauk przyrodniczych.

II 2014

Dyrektor, nauczyciele przyrody

Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych, osiągają sukcesy               w konkursach przyrodniczych, maja lepsze wyniki ze sprawdzianu.

14.

Nawiązanie współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodowa w Nysie lub innymi szkołami wyższymi – praktyki studenckie, wolontariat studencki, wyjazdy studyjne na uczelnię.

2014

Dyrektor

Uczniowie rozwijają swoje zdolności. Nauczyciele chętnie dzielą się swoją wiedza i doświadczeniem.

15.

Wprowadzenie e – dziennika

2015

Dyrektor, nauczyciele

Nauczyciele chętnie korzystają z e- dziennika, łatwo i szybko komunikują się z rodzicami w celu właściwego rozwoju dziecka.

 

 

Cel 6: Wypracowanie systemu działań promocyjnych, zapewniających pozytywny obraz Zespołu.

 

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Budowanie pozytywnego obrazu Zespołu w otoczeniu.

Cały czas

Wszyscy pracownicy

Wszystkie podmioty szkoły pozytywnie wypowiadają się na jaj temat. Nauczyciele wzajemnie budują swój autorytet.

2.

Bieżące informowanie społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych przez Zespół poprzez:

 1. Redagowanie artykułów do prasy lokalnej, wojewódzkiej   i fachowej,
 2. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły,
 3. Utworzenie przy stronie internetowej szkoły zakładek przedszkoli,
 4. Wydawanie informatorów, broszurek, ulotek,
 5. Wykorzystanie ogrodzenia szkoły do promowania jej działań,
 6. Zapraszanie przedstawicieli samorządu oraz innych instytucji na imprezy i uroczystości szkolne,
 7. Wyjście z imprezami i uroczystościami na zewnątrz.

Na bieżąco

Dyrektor, zespół   do spraw promocji szkoły

O Zespole i jego działaniach mówi się dobrze w środowisku. Do szkoły zapisują się uczniowie spoza obwodu.

 

Cel 7. Stworzenie systemu doskonalenia kadry pedagogicznej.

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Analiza kwalifikacji pracowników i umiejętności do zajmowania danego stanowiska.

IX 2013

Dyrektor

 

Wszyscy nauczyciele          i pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje        i umiejętności do zajmowania danego stanowiska.

2.

Powołanie  lidera WDN.

2013

Dyrektor

 

W Zespole jest osoba odpowiedzialna za organizację WDN.

3.

Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

VI każdego roku na następny rok szkolny

Lider WDN

Rozpoznane są potrzeby zespołu        w zakresie doskonalenia. Powstał          i jest realizowany Plan WDN.

4.

Opracowanie/uaktualnienie Regulaminu/procedury udzielania pomocy finansowej na różne formy doskonalenia zawodowego.

 

 

Pomoc jest udzielana wg Regulaminu.

3.

Współpraca z doradcami metodycznymi.

Cały czas – wg harmonogramu

Lider WDN

Nauczyciele korzystają ze spotkań       z doradcami metodycznymi.

4.

Podnoszenia/ rozszerzanie kwalifikacji nauczycieli - współpraca m.in. z Regionalnym Centrum rozwoju Edukacji w Opolu oraz Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli           w Opolu oraz uczelniami wyższymi.

Cały czas

Nauczyciele,

dyrektor

Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele podnoszą lub rozszerzają swoje kwalifikacje zawodowe.

5.

Samokształcenie.

Cały czas

Nauczyciele

 

Nauczyciele dokształcają się: czytają fachowa literaturę, organizują zajęcia otwarte, śledzą portale internetowe. Nauczyciele wykorzystują zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy   z dziećmi.

6.

Przydzielanie opiekuna staży nauczycielom stażystom i kontraktowym.

W miarę potrzeby

Dyrektor

 

Nauczyciele stażyści           i kontraktowi mają opiekuna stażu.

7.

Opracowanie i wdrożenie Procedury awansu zawodowego na poszczególne stopnie awansu zawodowego.

III 2014

Dyrektor

Awans zawodowy nauczycieli przebiega zgodnie z aktualnymi przepisami.

 

Cel 8. Opracowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli zarządczej.

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Przypomnienie  pracownikom przepisów ustawy o finansach publicznych i standardami kontroli zarządczej.

W pierwszej dekadzie stycznia każdego roku szkolnego

Dyrektor

Pracownicy znają przepisy regulujące kontrolę zarządczą.

2.

Przestrzeganie wartości etycznych:

 1. Analiza Regulaminu pracy,
 2. Opracowanie/uaktualnienie Kodeksu Etycznego,
 3. Pozyskiwanie opinii pracowników o jakości i skuteczności zarządzania Zespołem,
 4. Powołanie Rzecznika Etyki/Komisji Etyki,
 5. Opracowanie Księgi jakości,

Cały czas

Dyrektor

 

Regulamin pracy                 i regulamin wynagradzania jest aktualizowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Opracowano Kodeks Etyki – pracownicy przestrzegają zasad etycznego postępowania. W Zespole nie występuje zjawisko mobbingu.  Obowiązuje Pakt antymobbingowy. Stopień przestrzegania wartości etycznych jest jednym z kryteriów premiowania         i przyznawania nagród         i wyróżnień. Dyrektor przestrzega wartości etycznych w codziennym postepowaniu                      i podejmowaniu decyzji. Dyrektor pozyskuje opinie odnośnie zarządzania szkolą i wykorzystuje je do doskonalenia własnej pracy. Działa Rzecznik/komisja Etyki. Każdy przypadek naruszenia etyki jest analizowany. Reagowanie w razie złamania zasad etyki odbywa się zgodnie z procedurą/regulaminem.

3.

Przestrzeganie przepisów prawa związanych z kompetencjami zawodowymi pracowników:

 1. Właściwy nabór na wolne stanowiska urzędnicze,
 2. Opracowanie/uaktualnienie Regulaminu Oceny Pracowników Samorządowych,
 3. Opracowanie/uaktualnienie szczegółowych kryteriów Oceny pracy nauczyciela.

2013

Dyrektor, nauczyciele

Nabór na wolne stanowiska odbywa się zgodnie z przepisami – informacje o naborze oraz jego wyniki podawane są do publicznej wiadomości na stronie BIP organu prowadzącego lub szkoły. Po wykonaniu zadania. pracownicy znają kryteria oceny pracy. Pracownicy rozpoczynający pracę po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych odbywają służbę przygotowawczą. Pracownicy są oceniani na bieżąco. Dyrektor udziela konstruktywnych rad             i wskazówek przed zleceniem zadania racownikowi.

14.

Zapewnienie właściwej struktury organizacyjnej:

 1. Opracowanie Schematu organizacyjnego,
 2. Opracowanie Regulaminu organizacyjnego,
 3. Analiza zakresów uprawnień, odpowiedzialności i obowiązków,
 4. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

 

2013

Na bieżąco

dyrektor

W Zespole przestrzegany  jest Schemat organizacyjny i Regulamin organizacyjny. Każdy pracownik posiada w aktach osobowych podpisany przez siebie zakres uprawnień, odpowiedzialności               i obowiązków. Zakresy są jasne, przejrzyste i spójne. Prowadzona jest księga zastępstw. Pracownicy wykonują swoje zadania w wyznaczonych do tego godzinach pracy. Godziny pracy są dostosowane do potrzeb Zespołu.

15.

Delegowanie uprawnień.

W miarę potrzeby

Dyrektor

 

Zakres uprawnień jest odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nim związanego. Poświadczenia związane   z delegowaniem uprawnień znajdują się w aktach osobowych. Prowadzi się rejestr delegowania uprawnień, upoważnień, pełnomocnictw.

16.

Zarządzanie ryzykiem:

 1. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,
 2. Identyfikacja ryzyka,
 3. Analiza ryzyka,
 4. Reakcja na ryzyko i działania zaradcze.

Co roku

Dyrektor, nauczyciele

Zespół ma Roczny plan pracy, Arkusz organizacji, Plan finansowy zaopiniowany przez RP      i RR. Dyrektor monitoruje  realizację wyżej wymienionych dokumentów. Identyfikacja ryzyka prowadzona jest w sposób planowy                   i systematyczny. Proces identyfikacji jest dokumentowany. Określono prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka i jego skutki. Dyrektor opracował „mapę ryzka”, rodzaj reakcji na dane ryzyko. Istnieją procedury postępowania w przypadku wystąpienia danych ryzyk. Istnieje plan działania mający na celu prawdopodobieństwo zmniejszenia wystąpienia poszczególnych ryzyk.

17.

Zapewnienie właściwych mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych:

 1. Wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości,
 2. Określenie rodzajów druków ścisłego zarachowania          i opracowanie Instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
 3. Analiza Regulaminu świadczeń socjalnych, Regulaminy wynagradzania,
 4. Analiza gospodarki majątkiem,
 5. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 6. Inwentaryzacja,
 7. Właściwa likwidacja składników majątku,
 8. Prowadzenie gospodarki magazynowej,
 9. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych, zastępstw, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, delegacji,
 10. Wdrożenie/aktualizacja Polityki bezpieczeństwa informatycznego,

 

2013

Na bieżąco w miarę potrzeby

Dyrektor,

Sekretarz szkoły,

Nauczyciele

Klucze do budynków i  pomieszczeń Zespołu są wydawane zgodnie z Instrukcją wydawania kluczy. Działają zasady określone w Polityce rachunkowości. Określono rodzaje druków ścisłego zarachowania, stosuje się zasady zawarte w  Instrukcji gospodarki drukami ścisłego zarachowania, rejestruje się druki. Świadczenia        z ZFŚS są prawidłowo dysponowane – zgodnie    z Regulaminem. Ewidencjonuje się środki trwałe i wyposażenie. Inwentaryzacja jest prowadzona zgodnie           z Instrukcją inwentaryzacyjną, a środki trwałe       i wyposażenie likwiduje się zgodnie           z Instrukcją gospodarowania majątkiem ruchomym. Kuchnia            i stołówka są prowadzone zgodnie z przyjętymi zasadami. Jest opracowany Regulamin stołówki. Poprawnie rozliczane są godziny ponadwymiarowe, zastępstwa itd. Wdrożono Politykę bezpieczeństwa informatycznego.

18.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy:

 1. Plan ewakuacji,
 2. Przeglądy instalacji elektrycznych, kominowych, stanu technicznego budynku,
 3. Szkolenia wstępne i okresowe pracowników, instruktaż stanowiskowy,
 4. Stanowiskowe karty pracy,
 5. Ocena ryzyka zawodowego,
 6. Badania okresowe,
 7. Środki ochrony indywidualnej,
 8. Dokumentacja wypadków pracowników i uczniów,
 9. Rejestr chorób zawodowych,
 10. Badania środowiska pracy,
 11. Oznakowania szlaków komunikacyjnych,
 12. Instrukcje obsługi,
 13. Regulamin wycieczek szkolnych,
 14. Regulamin dowozów,
 15. Regulamin dyżurów                   i Harmonogram dyżurów,
 16. Apteczki, pierwsza pomoc,
 17. Zabezpieczenie p.poż, przegląd gaśnic i p.poż.
 18. Przeglądy bhp dyrektora szkoły.

Wg harmonogramu

Dyrektor, inspektor    do spraw bhp/społeczny inspektor bhp, koordynator do spraw bezpieczeństwa

Plan ewakuacji opracowany zgodnie z zasadami,         w widocznych miejscach. Drogi ewakuacyjne właściwie oznakowane. Przeglądy zgodnie               z przepisami i terminowo – protokoły wpisane do Księgi Obiektu. Sprawne gaśnice   i inne urządzenia p.poż. Prowadzi się alarmy próbne. W salach, na boiskach, przy urządzeniach do ćwiczeń umieszczono tablice informacyjne określające ich bezpieczne użytkowanie. Pracownicy posiadają aktualne badania i zaświadczenia lekarskie. Rzetelnie prowadzona jest dokumentacja wypadków, rejestr chorób zawodowych. przydział środków ochrony indywidualnej odbywa się zgodnie z opracowanymi normami. Wykonuje się okresowe badania środowiska pracy. Przy maszynach i urządzeniach zamieszcza się instrukcje obsługi. Pracownicy odbywają stosowne szkolenia z zakresu bhp. Dla każdego stanowiska opracowano stanowiskowe karty pracy i ryzyko zawodowe. Wycieczki szkolne odbywają się zgodnie z Regulaminem. Nauczyciele aktywnie pełnią swoje dyżury.         W wyznaczonych pomieszczeniach znajdują się apteczki pierwszej pomocy  i instrukcje jej udzielania oraz spis pracowników odpowiedzialnych za jej udzielanie. Uczniowie mają w toaletach dostęp do ciepłej wody. Teren szkoły jest ogrodzony.

19.

Właściwe prowadzenie spraw kadrowych     i dokumentacji pracowniczej:

 1. Akta osobowe,
 2. Archiwizacja dokumentów,
 3. Karty ewidencji czasu pracy,
 4. Plany urlopów,
 5. Wnioski o urlop,
 6. Dokumetacja związane z bhp – zawarta w Obszarze I, pkt. 18

Na bieżąco

Dyrektor szkoły, sekretarz, inspektor bhp/SIP

Dla każdego pracownika są prowadzone akta osobowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Akta osobowe przechowuje się w szafie pancernej. Prowadzi się dla każdego pracownika niepedagogicznego karty ewidencji czasu pracy. Sporządza się plan urlop. Pracownicy niepedagogiczni wypełniają wnioski o urlop. Każdy pracownik jest zatrudniony     na umowę   o pracę. Wszelkie zmiany dokonywane są na piśmie – jako aneksy do umowy        o pracę.

19.

Sprawowanie kontroli, monitorowanie, dokumentowanie oraz dokonywanie samooceny.

Na bieżąco, samoocena – raz w roku

Dyrektor

W Zespole odbywa się bieżące monitorowanie stanu kontroli zarządczej, problemy są na bieżąco naprawiane. Oświadczenie o stanie kontroli jest rzetelne i zgodne z prawdą. Błędy usuwane są na bieżąco. Opracowano dokumentację kontroli zarządczej.

20.

Ewaluacja mechanizmów kontroli zarządczej pod względem zgodności ich z prawem, przydatności i użyteczności.

Raz w roku

Dyrektor, pracownicy

Mechanizmy kontroli zarządczej       są zgodne z prawem, przydatne              i użyteczne. 

 

 

 

Cel 9.  Udział w projektach edukacyjnych finansowanych ze środków europejskich oraz organizacji działających na rzecz dzieci

                                                  

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Realizacja projektu „Fascynujący świat nauki i technologii” we współpracy z RCRE Opole.

2013/2014

nauczyciele

Przebadanie wszystkich uczniów         i ustalenie zakresu pomocy. Uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych    i wyjazdach do pracowni doświadczalnych. Rozbudzenie zainteresowań uczniów daną dziedziną nauki.

2.

Realizacja projektów edukacyjnych

2014 - 2018

Dyrektor, nauczyciele

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich.

 

 

 

 

Cel 10.  Wzbogacanie bazy Zespołu w celu podnoszenia jakości pracy.

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Uzupełnianie bazy pomocy dydaktycznych.

Na bieżąco - zgodnie z planem finansowym

Dyrektor, nauczyciele

Pomoce dydaktyczne są wykorzystywane zgodnie   z przeznaczeniem na każdych zajęciach, które tego wymagają.

2.

Doposażanie szkoły w sprzęt informatyczny.

Na bieżąco - zgodnie z planem finansowym

Dyrektor, nauczyciel informatyki

Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy nowe technologie.

3.

Zakup pracowni językowej.

2016

Dyrektor, nauczyciel    j. angielskiego

Uczniowie nabyli kompetencji porozumiewania się w języku obcym na przewidzianym dla nich poziomie.

4.

Rozpoczęcie starań o budowę oczyszczalni ścieków przy szkole wraz z mini laboratorium do badania wody.

2015

Dyrektor, nauczyciele przyrody

Uczniowie dbają o środowisko.

5.

Zakup stacji meteorologicznej.

2016

Dyrektor, nauczyciele przyrody

Uczniowie rozwijają swoje kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych.

6.

Pozyskanie środków na utworzenie zewnętrznej siłowni.

2017

Dyrektor, nauczyciel wychowania fizycznego

Uczniowie dbają o kondycję fizyczną, aktywnie spędzają wolny czas.

 

Obszar II: Nauczanie i uczenie się. Organizacja procesu dydaktycznego

PLANY OPERACYJNE

Cel 1. Dostosowywanie oferty edukacyjnej do możliwości psychofizycznych dzieci.

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Prowadzenie obserwacji dzieci w przedszkolu: określanie poziomu umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej, motoryki, sprawności manualnej, percepcji, pamięci          i uwagi, mowy  i myślenia, samoobsługi, komunikowania potrzeb, adaptacji w grupie rówieśniczej i dostosowywanie stosowanych form i metod pracy do możliwości dzieci.

Cały czas

Nauczyciele przedszkola

Nauczyciele wyłapują i niwelują dysharmonie rozwojowe, umożliwiają rozpoczęcie terapii zaburzeń, wyrównują zaniedbania środowiskowe. Rodzice udają się z dziećmi do specjalistów. Nauczyciele proponują indywidualne karty pracy, modyfikują plany tygodniowe i miesięczne, przygotowują wystawy prac dzieci.  Rodzice korzystają z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Rodzice korzystają z zajęć integracji sensorycznej, biofeetbacku. Nauczyciele wykorzystują aktywne metody pracy z dziećmi, m.in. aktywnego słuchania muzyki Batii  Strauss, elementy pedagogiki zabawy Klanza, kinezjologii edukacyjnej Denisona (Gimnastyka Mózgu). Dzieci się rozwijają.

2.

Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej dziecka         do podjęcia nauki w szkole podstawowej w obszarze:

 1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej,
 2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania,
 3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 4. Samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych

Oraz potrzeb rozwojowych dziecka, jego predyspozycjach, uzdolnieniach i zainteresowaniach.

Każdego roku do 30 kwietnia

Nauczyciele przedszkola

Rodzice otrzymują rzetelną informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Rodzic świadomie podejmuje decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole.

3.

Organizowanie w przedszkolu dodatkowych zajęć np.,: z języka angielskiego, rytmiki, tańca – zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców.

W miarę potrzeby przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

Dyrektor

90% dzieci uczestniczy w przynajmniej jednych zajęciach.

4.

Budzenie u dzieci zainteresowań naukami przyrodniczymi: nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim „Fizyka dla przedszkolaka” (panramix.ift.uni.wroc.pl), założenie szkolnego ogródka, obserwacje   w terenie.

2014

Dyrektor, nauczyciele przedszkola

Dzieci są dociekliwe, chętnie zadają pytania dotyczące otaczającego świata.

5.

Organizowanie i monitorowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej -  wg wypracowanej procedury. Indywidualizacja nauczania.

Do końca kwietnia na nowy rok szkolny, w miarę potrzeby

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele analizują zapisy opinii      i orzeczeń PPP, dostrzegają pojawiające się trudności, kierują na badania do poradni lub podejmują decyzję o objęciu pomocą psychologiczno- pedagogiczną. Nauczyciele prowadzą zajęcia wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne z uczniami. Uczniowie robią postępy.

6.

Stworzenie szkolnego systemu wspierania zdolności.

2013

Wszyscy nauczyciele

Istnieje szkolny system wspierania zdolności. Uczniowie realizują Indywidualny tok/program nauki, biorą udział w zajęciach w gimnazjum, liceum, szkole wyższej, są asystentami nauczyciela, przygotowują fragmenty lekcji, prezentacje, referaty, pomagają innym kolegom  w nauce, uczestniczą w konkursach przedmiotowych                  i organizowanych przez różne instytucje, mają własne wystawy, wydawnictwa. Osiągniecia uczniów są promowane w środowisku poprzez artykuły prasowe, stronę internetową, gazetkę szkolną. Rodzice                 i uczniowie otrzymują listy pochwalne i gratulacyjne

7.

Diagnozowanie zainteresowań uczniów.

Do końca IV na nowy rok szkolny

Wychowawcy klas

Nauczyciele prowadzą koła zainteresowań, zajęcia sportowe zgodnie               z potrzebami uczniów. Nauczyciele piszą programy autorskie i innowacje.

8.

Modyfikowanie programów nauczania            i planów dydaktycznych do możliwości uczniów.

Programy – do końca sierpnia

Nauczyciele

Programy i plany są „żywymi” dokumentami.

 

 

Cel 2. Uwzględnianie w pracy dydaktycznej wniosków wynikających z analizy wyników pomiaru dydaktycznego  oraz sprawdzianu szóstoklasisty.

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Przeprowadzanie badań edukacyjnych wg harmonogramu:

po kl. III, diagnozy wstępne i końcowe w kl. IV, V, w kl. VI – próbny sprawdzian szóstoklasisty i sprawdzian zewnętrzny.

Wg harmonogramu

Nauczyciele

 

Uczeń wykazuje się przyrostem wiedzy            i umiejętności.

2.

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty:

 1. Ilościowa: zbiorcza, indywidualna, porównanie wyników szkoły z wynikami gminy, powiatu, województwa i kraju, porównanie wyników w poszczególnych latach,
 2. Jakościowa: analiza wyników uczniów z dysfunkcjami, objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną; porównanie z wynikami próbnego sprawdzianu, porównanie wyników z uzyskanymi ocenami, analiza frekwencji uczniów i liczby odbytych zajęć, analiza stosowanych form i metod pracy,
 3. Formułowanie konkretnych wniosków do dalszej pracy,
 4.  Wdrażanie wniosków.

VI po uzyskaniu wyników z OKE

nauczyciele

Wyższy wynik sprawdzianu.

3.

Analizowanie prowadzonego pomiaru dydaktycznego.

Po przeprowadzonym pomiarze

nauczyciele

Nauczyciele analizują wyniki pomiaru, modyfikują formy i metody pracy, organizują uczniowi dodatkową pomoc. Uczniowie umieją się uczyć. Rodzice wiedzą,   w jaki sposób mogą pomóc dziecku w nauce.

4.

Prowadzenie obserwacji diagnozujących.

Wg harmonogramu

dyrektor

Uczniowie w 95 % opanowali prezentowaną umiejętność.

5.

Wypracowanie systemu monitorowania rozwoju ucznia.

2013

Wychowawcy klas, nauczyciele

Każdy uczeń ma założoną „Kartę rozwoju ucznia”. Każdy uczeń prowadzi swoje portfolio,  znane są losy absolwentów.

6.

Ewaluowanie wyników własnej pracy

Na bieżąco

nauczyciele

Nauczyciele prowadzą ewaluację własnej pracy.

 

 

Cel 3. Kształtowanie kompetencji cenionych na rynku pracy.

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Poznawanie rożnych zawodów.

Cały czas

Nauczyciele

Uczniowie znają różne zawody, wiedzą, jakie predyspozycje są potrzebne do ich wykonywania.

2.

Organizowanie warsztatów zawodoznawczych.

Wg harmonogramu

Pedagog

Uczniowie rozpoznają swoje predyspozycje, poznają swoje mocne i słabe strony.

3.

Rozwijanie umiejętności prezentowania się.

Cały czas

Nauczyciele

Uczniowie prezentują się na forum klasy i szkoły, pokonują tremę i własne słabości. Uczniowie chętnie występują przed publicznością podczas spektakli, apeli itp.

4.

Kształcenie sprawnego porozumiewania się w języku polskim.

Cały czas

Nauczyciele,

logopeda

Uczniowie mają bogate słownictwo, poprawnie wyrażają się w mowie          i piśmie, mówią wyraźnie, stosują właściwą intonację.

5.

Kształcenie sprawnego porozumiewania się w języku obcym m.in. poprzez: zajęcia w przedszkolu, zajęcia lekcyjne, zajęcia pozalekcyjne, wymianę młodzieży, zajęcia w pracowni językowej, programy edukacyjne (np. e-Twining), oglądane filmów w oryginale, tłumaczenia tekstów piosenek.

Cały czas

Nauczyciel języka    angielskiego

Przedszkolaki znają podstawowe słówka m.in.    z zakresu rodziny, ubrań, kolorów, przedstawiania się. Uczniowie sprawnie porozumiewają się w języku obcym na poziomie określonym w podstawie programowej. Chętnie uczestniczą w programach wymagających znajomości angielskiego. Nauczyciele uczą się języka angielskiego. Niektóre przedmioty prowadzi się w języku angielskim.

6.

Rozwijanie sprawności w posługiwaniu się nowymi technologiami.

Cały czas

Nauczyciel informatyki, nauczyciele

Uczeń sprawnie posługuje się nowymi technologiami na poziomie określonym w podstawie programowej. Uczeń ma dostęp do Internetu w szkole. Uczniowie umieją korzystać z różnych źródeł informacji. Korzystając z Internetu, szanują prawa autorskie. Nauczyciele wykorzystują w pracy              z uczniami nowe technologie. Nauczyciele prowadzą zajęcia dla uczniów                i rodziców na platformie Moodle.

7.

Rozwijanie umiejętności współpracy.

Cały czas

 

Uczeń pełni określoną rolę w grupie, dzieli się z innymi zadaniami, czuje się odpowiedzialny za pracę grupy, potrafi iść na kompromis dla dobra grupy, uzgadnia, negocjuje swoje stanowisko, prezentuje wyniki pracy grupy, identyfikuje się z grupą.

 

 

Cel 4. Wykorzystywanie różnorodnych metod i form organizacyjnych w procesie dydaktycznym.

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Stosowanie różnorodnych metod pracy, w tym metod aktywizujących.

Cały czas

Nauczyciele

Nauczyciele świadomie dobierają fory i metody pracy. Nauczyciele znają i stosują metody aktywizujące. Uczniowie są kreatywni, umieją rozwiązywać problemy, uczą się prze działanie.

2.

Stosowanie różnych form pracy.

Cały czas

Nauczyciele

Nauczyciele wykorzystują pozaszkolne formy pracy: wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, „zielone szkoły” itd.

 

 

Cel 5. Zachęcanie nauczycieli do wprowadzania programów autorskich i innowacji pedagogicznych           w zakresie nauczani  i organizacji zajęć.

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Analiza przyjętych programów nauczania – zgodność z rozporządzeniem.

VI

Nauczyciele

Nauczyciele dostrzegają nieadekwatność programu do realiów szkoły                 i możliwości dzieci.

2.

Prezentowanie ciekawych programów autorskich i innowacji.

2014

Dyrektor

Nauczyciele sięgają po autorskie oryginalne rozwiązania.

3.

Zorganizowanie warsztatu/kursu „Jak napisać program?”, „Jak napisać innowację?”

2014

Dyrektor

Nauczyciele wiedzą jak pisać programy autorskie    i innowacje.

4.

Motywowanie nauczycieli do pisania programów autorskich     i innowacji.

Cały czas

dyrektor

Nauczyciele  piszą programy autorskie              i innowacje.

 

 

Obszar III : Opieka i wychowanie

Cel 1. Prowadzenie działań służących respektowaniu przez dzieci norm społecznych.

 

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Diagnozowanie i analizowanie zachowań uczniów oraz zagrożeń. Zmniejszanie zagrożeń. Wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów.

Wg harmonogramu

Pedagog,

 wychowawcy klas

Niewłaściwe zachowania uczniów oraz zagrożenia są właściwie zdiagnozowane. Wnioski wynikające        z diagnozy są wdrażane do realizacji. Wyeliminowanie zagrożeń. 

3.

Przypominanie uczniom Praw Dziecka, Praw i Obowiązków ucznia. Zawieranie kontraktów klasowych. Wypracowanie Szkolnego Kodeksu Postępowania.

Raz w roku

Wychowawcy klas

Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki, korzystają z praw, respektują obowiązki.

4.

Prowadzenie spójnych działań wychowawczych. Programy wychowawcze klas wynikają z Programu wychowawczego szkoły i Programu profilaktyki.

Cały czas

Wychowawcy klas

nauczyciele

Nauczyciele konsekwentnie realizują założenia wychowawcze.

5.

Funkcjonowanie jednolitego systemu zasad oceniania zachowania.

Cały czas

Wychowawcy klas

Uczeń dokonuje samooceny. Nauczyciele sprawiedliwie oceniają zachowanie ucznia. Wychowawcy konsekwentnie oceniają zachowanie uczniów.

6.

Analizowanie sytuacji wychowawczej szkoły. Funkcjonowanie zespołu wychowawczego.

Dwa razy do roku

W miarę potrzeb

 

Zespół wychowawczy

Dwa razy w roku analizuje się sytuację wychowawczą szkoły. Wnioski wynikające z analizy są wdrażane przez wszystkich pracowników Zespołu. Plany wychowawcze klas są analizowane. Na bieżąco rozwiązuje się trudne przypadki wychowawcze.

7.

Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji na temat odpowiedzialności karnej nieletnich.

Wg harmonogramu

Pedagog

Uczniowie są świadomi odpowiedzialności karnej.

8.

Organizowanie akcji charytatywnych.

W miarę potrzeb

Opiekun SU

Uczniowie pomagają innym, są wrażliwi na krzywdę ludzi i zwierząt.

9.

Prowadzenie edukacji zdrowotnej, ekologicznej, patriotycznej, regionalnej.

Wg harmonogramu

Nauczyciele

Uczniowie są wolni od uzależnień. Szanują przyrodę. Znają i szanują tradycję swego narodu         i regionu. Znają historię swojej miejscowości

10.

Organizowanie spotkań z kuratorami sądowymi, sędzia sądu rodzinnego.

Zgodnie z planem

Pedagog

Uczniowie są świadomi konsekwencji swego zachowania.

11.

Zorganizowanie plebiscytu na najciekawszą szkolną osobowość.

Co roku

 

Uczniowie wybierają spośród siebie wzór do naśladowania.

12.

Promowanie właściwych postaw i zachowań.

Cały czas

Wychowawcy

Uczniowie są nagradzani za właściwe zachowania     i postawy.

13.

Realizowanie programów profilaktycznych, np.: Spójrz inaczej, Sójrz inaczej na agresję, Nie pal przy mnie, proszę, Trzymaj formę.

Co roku

Wyznaczeni nauczyciele, pedagog

Uczniowie są wolni od uzależnień. Znają zasady zdrowego odżywiania. Znają zasady netykiety. Aktywnie spędzają czas.

14.

Nadanie szkole imienia – wypracowanie i przeprowadzenie procedury.

2014

Zespół do spraw nadania szkole imienia

Uczniowie „pracują” z kandydaturami na patrona szkoły. Widzą w patronie szkoły wzór postepowania.

 

 

 

Cel 2. Zachęcanie dzieci do aktywności.

 

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Rozwijanie działalności Samorządu Uczniowskiego m.in. poprzez zorganizowanie konkursu „Super klasa”, obchodzenie „Dziwnych Dni” np. Dnia spódnicy, Dnia Koszuli.

Cały czas

Opiekun SU

Uczniowie są samorządni. Wybierają swoich przedstawicieli w demokratycznych wyborach. Wybierają opiekuna samorządu           i Rzecznika Praw Ucznia. Działają zgodnie z opracowanym przez siebie planem, spójnym z planem pacy RR i RP.

2.

Redagowanie gazetki szkolnej – tradycyjnej lub internetowej „Qmamy”

Cały czas

Opiekun SU

Uczniowie wydają swoją gazetkę.

3.

Organizowanie różnego rodzaju konkursów, zawodów, imprez – zgodnie z oczekiwaniami dzieci – dla szkoły i środowiska lokalnego.

Wg planu

Wyznaczeni nauczyciele

Uczniowie aktywnie uczestniczą       w proponowanych formach aktywności.

 

 

Cel 3. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania, opieki, nauki i pracy.

 

PATRZ OBSZAR I, działanie nr 18.

         

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Wdrożenie programu adaptacyjnego dla dzieci idących do przedszkola (autorskiego lub wypróbowanego):

- „drzwi otwarte” przedszkola – wspólne gry i zabawy, poznawanie kącików tematycznych, zabawek, elementów wyposażenia,

- zapraszanie rodziców z dziećmi nieuczęszczającymi jeszcze do przedszkola w VI, VII  i VIII na wybrane zajęcia,

- zapraszanie rodziców z dziećmi nieuczęszczającymi jeszcze do przedszkola na imprezy i uroczystości przygotowane przez przedszkolaków (zgodnie z planem),

- zebranie z rodzicami, ulotka informacyjna - zapoznanie rodziców ze sposobami przygotowania dzieci do pozostawienia ich w przedszkolu (VI),

- integracja grupy (IX) – gry i zabawy integracyjne w sali i w ogrodzie.

VI, VII, VIII każdego roku

Nauczyciele przedszkola, koordynator do spraw bezpieczeństwa

Szybka adaptacja dzieci do nowych warunków. Dzieci nie płaczą w przedszkolu. Chętnie zostają pod opieką nauczycieli. Liczba rodziców korzystających    z programu.

2.

Wdrożenie programu adaptacyjnego dla dzieci idących       do szkoły (autorskiego lub wypróbowanego):

- „drzwi otwarte” szkoły,

- zapraszanie rodziców z dziećmi na wybrane zajęcia,

- zapraszanie rodziców z dziećmi na imprezy i uroczystości przygotowane przez uczniów,

- wspólne wyjazdy integracyjne pięcio i sześciolatków             z uczniami kl. I – III,

- przygotowywanie przedstawień, konkursów, turniejów         dla przedszkolaków przez uczniów szkoły.

Cały rok wg planu

Dyrektor,  nauczyciele, koordynator do spraw bezpieczeństwa

Szybka adaptacja dzieci do warunków szkolnych.

3.

Umożliwianie uczniom pozostawiania podręczników w szkole poprzez udostępnienie szafek w salach lekcyjnych, pozyskiwanie funduszy na zakup szafek szkolnych na korytarze, pozyskiwanie funduszy na zakup dodatkowych kompletów podręczników, z których można by korzystać tylko w szkole.

Cały czas

Dyrektor, wychowawcy, koordynator do spraw bezpieczeństwa

Uczniowie mają lżejsze tornistry, nie mają wad postawy.

4.

Rozpropagowanie akcji wyrabiania uczniom tzw. „krewkarty” – karty identyfikacyjnej z grupą krwi.

Od 2013

Dyrektor, pielęgniarka, koordynator do spraw bezpieczeństwa

90 % uczniów posiada „krewkarty”.

5.

Propagowanie zamieszczania w telefonach komórkowych numeru I.C.E. lub ICE (In Case of Emergency – w nagłym wypadku) -  informującego ratowników, do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku.

Od 2013

Dyrektor, koordynator do spraw bezpieczeństwa

90% uczniów, rodziców       i nauczycieli zapisało w swoich telefonach ICE.

 

 

Cel 4.  Organizacja pracy świetlicy i stołówki szkolnej.

 

 

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Świetlica działa zgodnie z przyjętym Regulaminem pracy świetlicy.

Cały czas

Wychowawca świetlicy

Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb uczniów i rodziców. Świetlica jest miejscem wspierającym rozwój ucznia. Uczniowie i rodzice znają Regulamin świetlicy   i respektują zawarte w nim zasady.

2.

Dowóz uczniów jest organizowany zgodnie z Regulaminem dowozów.

Cały czas

Wychowawca świetlicy

dyrektor

Uczniowie i rodzice przestrzegają zapisów zawartych w Regulaminie dowozu.

3.

Prowadzenie stołówki szkolnej. Stołówka szkolna działa zgodnie z Regulaminem stołówki.

Cały czas

Dyrektor szkoły,

intendent, kucharki

Stołówka szkolna funkcjonuje na zasadach opisanych w Regulaminie stołówki. Jadłospisy są tworzone zgodnie z normami Polskiego Instytutu Żywienia. Posiłki są smaczne. Uczniowie chętnie korzystają z proponowanych posiłków.

4.

Współpraca z MOPS w zakresie dożywiania dzieci.

Cały czas

Dyrektor szkoły

Uprawnieni uczniowie otrzymują dofinansowanie do posiłków.

5.

Uczestniczenie w akcjach „Owoce w szkole”, „Pij mleko”

Okres zimowy

Dyrektor szkoły, intendent

Uczniowie chętnie  piją mleko i jedzą warzywa         i owoce.

6.

Organizowanie pomocy w zakresie dożywiania – uczestnictwo w programach PAH  „Pajacyk”, Fundacji „Maciuś”

Dwa razy do roku

Dyrektor szkoły, wychowawcy

Uczniowie uzyskują pomoc w zakresie dożywiania.

 

 

Cel 5. Rozbudowa form promowania, nagradzania i wyróżniania uczniów.

L.p.

Działanie

Termin

Osoby

zaangażowane

Kryteria sukcesu

1.

Organizowanie spotkań z rodzicami i zaproszonymi gośćmi – wręczenie listów pochwalnych i listów gratulacyjnych rodzicom i uczniom.

Po I i II semestrze

Wyznaczony nauczyciel

Wysoka frekwencja na spotkaniach.

2.

Stosowanie pochwał na forum klasy, szkoły.

Na bieżąco

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Pochwały motywują uczniów.

3.

Wizualizacja sukcesów uczniów na terenie szkoły.

Na bieżąco

Dyrektor

Sukcesy uczniów są widoczne na terenie szkoły.

4.

Zamieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły.

Na bieżąco

Informatyk

Liczba odwiedzin.

5.

Przyznawanie stypendium za wyniki w nauce i sporcie – wg Regulaminu przez komisje Stypendialną.

Po I i II semestrze

Komisja Stypendialna

Liczba uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce.

6.

Typowanie uczniów do nagród Burmistrza Prudnika.

Po II semestrze

Komisja stypendialna

Liczba uczniów z najwyższymi wynikami w nauce i sporcie.

7.

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania nagród Marszałka Województwa Opolskiego.

Po II semestrze

Komisja Stypendialna

Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium.

8.

Pomoc w uzyskiwaniu stypendiów przyznawanych przez organizacje pozarządowe.

Po II semestrze

Komisja Stypendialna

Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium.

 

 

Załączniki do koncepcji:

 1. Analiza SWOT
 2. Wyniki sprawdzianu zewnętrznego z dwóch ostatnich lat.
 3. Plany pracy poszczególnych zespołów nauczycielskich.
 4. Wnioski z nadzoru pedagogicznego.

 

                   Koncepcja została przedstawiona przez dyrektora szkoły na ogólnym zebraniu rodziców z udziałem członków rady pedagogicznej i pracowników szkoły 18 września 2013 r.Zmodyfikowana podczas warsztatów z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców,Samorządu Uczniowskiego   i Rady Pedagogicznej 30 września 2013r.

Kontakt

Nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
E-mail szkoły: sprudziczka@poczta.onet.pl
Telefon: (077) 4376676
Regon 532406434 NIP 755- 18-29-850
Adres szkoły: Rudziczka 266A, 48-200 Prudnik